.120.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Други Източници.

       • Годишната данъчна основа за доходите от други източници се определя, като облагаемият доход, който е придобит през годината, се намалява със здравноосигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка по ЗЗО, когато облагаемият доход от други източници се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

       • Дължимият данък върху годишната данъчна основа, намален с направените авансови вноски, се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник