.119.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физически Лица от Други Източници. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Други Източници.

       • Паричните доходи на физически лица от други източници, за месеците от януари до септември включително, се облагат авансово, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице, което е длъжно да удържи данъка при изплащане на дохода. От месец октомври данъкът не се удържа от платеца на дохода, а лицето го внася с годишната си данъчна декларация.

       • Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка от 10%.

       • Когато получател на дохода е лице с 50 и над 50% намалена работоспособност, данък се дължи, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7 920 лв.

       • Авансовият данък се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

       (чл.***; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник