.118.Кои Доходи на Физически Лица от Други Източници се Облагат с Данък.

       • Облагаемият доход от други източници е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през годината от:

            - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; (виж пример ***)

     - лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите от банкови сметки;

     - производствени дивиденти от кооперации;

     - упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;

     - всички други източници, които не са изрично посочени в закона и не са обложени с окончателни данъци по закона или с окончателни данъци по ЗКПО. (виж пример ***)

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник