.117.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Продажбата на Имущество или Права.

       •  Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество се определя, като облагаемият доход, придобит през годината, се намалява със здравноосигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка по ЗЗО, когато облагаемият доход от прехвърляне на права или имущество се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

       •  Дължимият данък върху годишната данъчна основа се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник