.116.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице при Продажба на Едноличен Търговец.

       •  Облагаемият доход, при прехвърляне на предприятието на едноличен търговец със заличаване на едноличния търговец, е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.

(чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник