.115.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице при Прекратяване на Договор за Лизинг.

       •  При прекратяване на договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост, преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост върху имуществото по договора, неподлежащите на връщане лизингови вноски се смятат за доход от ползване на имущество, придобит към момента на прекратяването.

       В този случай облагаемият доход от ползването на имуществото се намалява с определения по горната формула облагаем доход, като в този случай ”ПВ” е сумата на неподлежащите на връщане вноски по договора за лизинг, получени през предходни данъчни години.

(чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник