.114.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба на Лизинг.

       •  Облагаемият доход, получен във връзка с предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, се определя по следната формула:

       където:

            ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

            ДЦ е определената по договора цена на имуществото;

            ЦП е цената на придобиване;

            ПВ са получените вноски през данъчната година, без съдържащите се в тях .

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник