.113.Какво Включва Цената на Придобиване на Едно Имущество, Финансов Актив или Право.

       •  Цената на придобиване на недвижимо имущество, превозни средства, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, други финансови активи и валута е:

            - документално доказаната цена на придобиване на имуществото; (виж пример ***)

     - документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице – в случаите на замяна с доплащане; (виж пример ***)

     - нула – когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал; (виж пример ***)

     - документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице – в случаите на замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото;

     - частта от непаричната вноска, вписана в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове – в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми към датата на вписване на вноската в търговския регистър; (виж пример ***)

     - пазарната цена при получено непарично плащане с имуществото, придобито при замяна – в случаите на продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;

     - документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от НСИ – в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г.;

     - документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж – в случаите на учредяване право на строеж;

     - документално доказаната цена на придобиване на имуществото – предмет на непарична вноска в търговско дружество – в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите, когато продажбата на апортираното имущество е необлагаем доход;

     - данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър – в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице – собственик;

     - когато предмет на непарична вноска в търговско дружество са акции и дялове, получени срещу направени непарични вноски в друго търговско дружество, при продажба или замяна на новопридобитите акции и дялове (с някои изключения), цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, ако към датата на вписването и в търговския регистър доходите от продажбата или замяната на това имущество са облагаеми по смисъла на ЗДДФЛ.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж примери ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник