.112.Какво Включва Продажната Цена на Едно Имущество, Финансов Актив или Право.

       • Продажната цена включва всичко, което е придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително и получено възнаграждение, което е различно от пари.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник