.110.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Превозни Средства, Произведения на Изкуството и Антикварни Предмети.

       • Облагаемият доход е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажба или замяна на:

            - пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;

            - произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

       • Когато продажната цена се плаща на части в различни години, за всяка от тези години облагаемият доход се определя по следната формула:

       където:

            ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

            ПЦ е продажната цена;

            ЦП е цената на придобиване;

            ЧПП е частично полученото плащане през данъчната година.

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник