.108.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.

       • Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество се определя, като облагаемият доход се намалява със здравноосигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка по ЗЗО, когато облагаемият доход от наеми и предоставени права за ползване се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

       • Дължимият данък върху годишната данъчна основа, намален с направените авансови вноски, се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.

(чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник