.107.Какви Авансови Вноски Правят Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.

       • Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка. (виж пример **)

       • Лице с 50 и над 50% намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на годината и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7 920 лв. (виж пример **)

       • Размерът на данъка се изчислява, като облагаемата основа се умножи по данъчна ставка от 10%.

       • Когато платецът на доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му, като това правило се прилага за месеците от януари до септември включително. От месец октомври данъкът не се удържа от платеца на дохода, а лицето го внася с годишната си данъчна декларация. (виж пример **)

       • Авансово удържаният данък се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж примери ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник