.106.Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Наем, Оперативен Лизинг, Франчайз или Факторинг.

       • Облагаемият доход от наем или възмездно предоставено за ползване движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10% за разходи по обслужване на дейността. (виж пример **)

       • Получените вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, се смятат за доходи от наем.

       • Облагаемият доход по договори за франчайз и факторинг, както и по други договори за предоставяне за ползване на права, се определя, като придобитият доход се намалява с 10% за разходи по обслужване на договора.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник