.104.Какви Авансови Вноски Правят Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци. Кога се Внасят Авансовите Вноски и Годишният Данък от Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци.

       • Земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, правят авансови вноски при 15% данъчна ставка, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

       • Авансовият данък се внася по реда и в сроковете по ЗКПО: по тримесечия – при приходи от дейността от 300 хил. до 3 млн. лева, и месечни – при приходи от дейността над 3 млн. лева годишно.

       • Дължимият данък върху годишната данъчна основа, намален с направените авансови вноски, се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

       (чл.**, ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник