.103.Как се Упражнява Правото Земеделски Стопанин да се Облага Като Едноличен Търговец. Как се Формира Облагаемият Доход на Земеделски Стопанин, Избрал да се Облага Като Едноличен Търговец.

       • Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа – като на едноличен търговец.

       • Облагаемият доход на земеделския стопанин в този случай се формира по реда за формиране на облагаемия доход на едноличен търговец.

       •  Редът на облагане с данък върху годишната данъчна основа като на едноличен търговец, избран от земеделски стопанин, се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни години.

       • Правото на избор на земеделски стопанин да се облага като едноличен търговец се упражнява чрез подаване на декларация – в срок до 31 декември на предходната година.

       • Новорегистрираните земеделски стопани, за годината на регистрацията им, декларират правото на избор за облагане като ЕТ в годишната си данъчна декларация, а след изтичане на 5-годишния срок, ако искат да се откажат от този ред на облагане, трябва да подадат нова декларация – в срок до 31 декември на предходната година.

       • Земеделски стопанин, избрал да се облага като едноличен търговец, прилага Закона за Счетоводството, като за тази цел се приравнява на едноличен търговец.

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник