.101.Как се Облагат Представителните и Социални Разходи при Стопанската Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.

       • Лице, извършващо стопанска дейност като търговец по смисъла на ТЗ, прилага разпоредбите на ЗКПО за облагане на разходите (представителни и социални) и за данъците, удържани при източника (за доходи на чуждестранни лица).

       • Дължимият данък върху разходите се внася в срок до 30 април на следващата година.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник