._99.Какви Авансови Вноски се Правят за Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци, НО са Търговци по Смисъла на Търговския Закон.

       • Лице, извършващо стопанска дейност като търговец по смисъла на ТЗ, но нерегистрирано като ЕТ, прави авансови вноски при 15% данъчна ставка, съгласно разпоредбите на ЗКПО. (Например ако едно физическо лице търгува с автомобили втора употреба, които купува от Западна Европа и продава в България.)

       • Авансовият данък се внася по реда и в сроковете по ЗКПО: по тримесечия – при приходи от дейността от 300 хил. до 3 млн. лева, и месечни – при приходи от дейността над 3 млн. лева годишно.

       (чл.**, ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник