._98.Какви Авансови Вноски се Правят за Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.

       • Лице, което не е едноличен търговец и е придобило доход от стопанска дейност, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

       • Лице с 50 и над 50% намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност, след като облагаемият доход на лицето от всички източници, придобит от началото на годината и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7 920 лв.

       • Размерът на данъка се изчислява, като облагаемата основа се умножи по данъчна ставка от 10%.

       • Когато платец на доход от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му, до месец септември включително (след което се облага и внася с годишната декларация на лицето), освен ако лицето, което е получател на дохода, не е самоосигуряващо се лице – тогава то получава целия доход и има задължението само да начисли и внесе данъка.

       • Авансово удържаният данък се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

       (чл.**, без ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник