._97.Как се Формира Облагаемият Доход от Стопанска Дейност на Физическо Лице, Което НЕ е Едноличен Търговец.

       • Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския Закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

- С 60% за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност; (виж пример **)

- С 40% за доходи от:

-- дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;

-- авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;

-- упражняване на занаяти, които не се облагат с патентен данък по ЗМДТ;

- С 25% за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

• В облагаемия доход не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход на лицето като едноличен търговец за предходни данъчни години – тоест ако приходът е начислен в предходна година, съгласно ЗКПО, когато лицето е било ЕТ, но плащането е получено по-късно в година, когато лицето вече не ЕТ, в този случай полученото по-късно плащане няма да се счита за доход на лицето, защото вече е бил отчетен (обложен) в предходен период като доход на ЕТ.

• В облагаемия доход се включват доходите, които са придобити през периода на облагане с данък като едноличен търговец и които не са участвали при формирането на счетоводния финансов резултат в годината на придобиването им, а биха участвали в текущата година, ако лицето се облагаше като регистриран земеделски стопанин.

(чл.** от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник