._96.Как се Облагат Доходите на Едноличен Търговец при Отпадане от Основанията за Патентен Данък или при Дерегистрация по ЗДДС.

       • Когато за едноличен търговец, плащащ патентен данък по ЗМДТ, в рамките на текуща данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък, доходът му за годината се облага по общия ред на закона. В този случай не се дължат авансови вноски през годината.

       • От данъка върху годишната данъчна основа за едноличен търговец се приспада дължимият и внесен патентен данък по ЗМДТ.

       • Когато в рамките на текущата данъчна година едноличен търговец се дерегистрира по ЗДДС, той се облага по общия ред на закона за цялата година.

(чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник