._94.Включване и Извеждане на Имущество на Физическо Лице в/от Активите на Едноличен Търговец.

       • Физическо лице, което е собственик на предприятие на едноличния търговец, може да включи в имуществото на едноличния търговец придобити от него движими и недвижими вещи, които:

            - не са в режим на съсобственост, или

            - са част от съпружеска имуществена общност.

       • Тези вещи се завеждат в счетоводството на едноличния търговец, по документално доказаната им цена на придобиване, с протокол, съставен от физическото лице.

       • Когато се отнася за вещи, които са съпружеска имуществена общност, другият съпруг декларира с нотариално заверена декларация съгласието си за включване на вещта в имуществото на едноличния търговец.

       • Ако впоследствие вещта бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице – собственик, се смята, че физическото лице – собственик на едноличния търговец извършва продажба на тази вещ по пазарна цена. Облагаемият доход се определя като разлика между:

            - пазарната цена и данъчната стойност – за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО;

            - пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване – за всички други вещи.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник