._93.Кога и с Колко се Преотстъпва Данък на Едноличен Търговец, Който е Регистриран Като Земеделски Стопанин.

       • Данъкът върху годишната данъчна основа на едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60% на лица, регистрирани като земеделски стопани, за дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.

       • Преотстъпването на данъка не се прилага по отношение на:

            - лице, което е предприятие в затруднено положение;

            - лице, което е голямо предприятие;

     - физическо лице, извършващо стопанска дейност като земеделски стопанин, който е избрал да се облага като ЕТ;

     - лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;

     - инвестиции в напояване.

(чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник