._92.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец. Кога се Внася Дължимият Данък от Едноличен Търговец.

       • Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност на едноличен търговец се определя като облагаемият доход за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за годината за своя сметка, по реда на КСО и ЗЗО, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

• Годишната данъчна основа се намалява с:

     - направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10% от годишната данъчна основа, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки Живот, в общ размер до 10% от годишната данъчна основа;

     - разликата между 7 920 лв. и размера на ползваното облекчение за лица с 50 и над 50% намалена работоспособност;

     - разликата между направените през годината лични осигурителни вноски за недостигащ осигурителен стаж при пенсиониране, съгласно КСО, и размера на ползваното данъчно облекчение за тези вноски;

     - разликата между допустимия размер на данъчното облекчение за отглеждане на собствени деца и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;

     - разликата между 2 000 лв. и размера на данъчното облекчение за отглеждане на собствено дете с 50 и над 50% увреждане.

       • Дължимият данък върху годишната данъчна основа, намален с направените авансови вноски, се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник