._91.Какви Авансови Вноски Правят Едноличните Търговци.

       • Едноличните Търговци правят авансови вноски при 15% данъчна ставка, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

       • Авансово удържаният данък се внася по реда и в сроковете по ЗКПО: по тримесечия – при приходи от дейността от 300 хил. до 3 млн. лева, и месечни – при приходи от дейността над 3 млн. лева годишно.

       • Едноличните търговци внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април, или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие, в срок до 30 април.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник