._90.Как се Формира Облагаемият Доход на Едноличен Търговец.

       • Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец, без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

       • В облагаемия доход на едноличния търговец се включва и превишението над двукратния размер, посочен в нормативен акт, на дневните командировъчни пари на собственика на предприятието на едноличния търговец.

       • В облагаемия доход  не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с:

            - алтернативни данъци по ЗКПО – за хазартни игри и оперирането на кораби;

            - патентен данък по ЗМДТ;

            - данък върху таксиметров превоз на пътници по ЗМДТ.

       За целите на определянето на облагаемия доход от тези дейности, частта от неразпределяемите приходи/разходи, съответстващи на дейностите, се определя като общият размер на неразпределяемите приходи/разходи се умножи по съотношението между нетните приходи от продажби от тези дейности и всички нетни приходи от продажби.

       • Едноличните търговци, които извършват дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по ЗКПО (за хазартни игри или оперирането на кораби), се облагат при условията и по реда на ЗКПО.

       • При формиране на данъчната печалба едноличните търговци прилагат разпоредбите за пренасяне на данъчна загуба от предходни години по ЗКПО.

       • По същия ред се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския Закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник