._89.До Кога се Изчислява Годишната Данъчна Основа по Трудови Договори и до Кога се Внася или Възстановява Изравнителната Част за Годишния Данък.

       • До 31 януари на следващата година работодателят изчислява годишната данъчна основа от трудово правоотношение за всеки свой служител по основен трудов договор и определя годишния размер на данъка, като взема предвид и доходите на служителя от други работодатели през годината.

       • Годишната данъчна основа се намалява със:

            - данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност;

     - данъчните облекчения за направени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;

     - данъчните облекчения за направени лични вноски за недостигащ осигурителен стаж при пенсиониране (до 5 години допълнителен стаж);

            - данъчните облекчения за направени лични дарения;

            - данъчните облекчения за отглеждане на деца и на деца с увреждания,

       за които служителят представи необходимите документи, в т.ч. и декларация, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

       • Ако определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на авансово удържания през годината данък от служителя, работодателят удържа разликата от лицето, до 31 януари на следващата година, и го в нася в държавния бюджет до 25 февруари на следващата година.

       • Ако определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания през годината данък от служителя, работодателят възстановява разликата на лицето до 31 януари на следващата година. Възстановената на лицето сума се прихваща от работодателя от следващите вноски към държавния бюджет за същия данък.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник