._88.Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа по Трудови Договори на Самоосигуряващи се Лица и на Морски Лица.

       • Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице – по реда на КСО и на ЗЗО, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

       • Годишната данъчна основа на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения в кооперации и/или дружества, в които са кооператори или съдружници, и/или от трудови правоотношения в акционерни дружества, в които притежават повече от 5% от капитала, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година, за своя сметка, по реда на КСО и на ЗЗО. (виж пример **)

       • Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско лице, е 10% от определената годишна данъчна основа от трудови правоотношения.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник