._87.Как се Изчислява Данъчната Основа по Трудов Договор. Кога се Удържа и Внася Данъкът Върху Доходите по Трудов Договор.

       • Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се удържа от работодателя авансово, всеки месец.

       • Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход за съответния месец се намалява с:

     - удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, съгласно КСО и ЗЗО, или за задължително осигуряване в чужбина;

            - данъчното облекчение за намалена работоспособност;

            - данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;

       • Размерът на данъка, който работодателят удържа авансово, е равен на месечната данъчна основа, умножена по данъчна ставка 10%, а за морските лица – се умножава по данъчна ставка 1%.

       • Работодателят удържа данъка при изплащане на възнаграждението за съответния месец. При изплащане на месечното възнаграждение на части, има допълнителни правила за удържане на авансовия данък.

       • Авансово удържаният данък се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример 85 от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник