._86.Какво НЕ се Включва в Дохода по Трудов Договор.

       • В облагаемия доход по трудови правоотношения не се включват:

            - Стойността на:

         -- безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура – съгласно КТ, в предприятия със специфичен характер и организация на труда; (виж пример **)

         -- безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони;

         -- безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи – за дните в експлоатация; риболовците – за дните на улов; на водолазите – за дните при спускане под вода; както и на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране;

         -- порционните пари, изплатени на екипажите на граждански самолети;

         -- ваучерите за храна, получени в размера и по реда на ЗКПО (до 60 лв. на служител на месец). (виж пример **)

     - Стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

     - Стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

            - Стойността на: (виж пример **)

         -- пътните и квартирните пари, доказани документално, по реда на действащото законодателство;

         -- дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт.

     - Допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, в подвижната охрана и в други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект – до двукратния размер на определените в нормативен акт минимални размери на допълнителните разходи;

     - Компенсационните суми за наем на жилища на военни и на служители на МВР и НСО, когато ведомството не може да им осигури служебни;

     - Получени обезщетения по КТ във връзка с увредено здраве, преместване на работа в друго населено място, прекратяване на трудов договор поради болест, пенсиониране и вреди, причинени от работодателя;

     - Социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО, както и разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата, за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане по ЗКПО;

     - Еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи – до стойността на лечението;

     - Стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2 400 лв.;

     - Направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка Живот, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;

     - Направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт;

            - Обезщетенията и помощите съгласно КСО;

            - Паричните и предметните награди, получени на основание и по реда на нормативен акт;

     - Доходите в натура, получени от работодател, за които работодателят е избрал да ги обложи по ЗКПО;

     - Средствата за пътуване и престой, които са за сметка на ЕС или международни организации, когато са предоставени на командировани служители от бюджетни предприятия.

       (чл.**, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник