._85.Как се Определя Размерът на Дохода по Трудов Договор.

       • Облагаемият доход от трудови правоотношения е равен на трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник