._84.Кога се Счита, че е Получен Доход от Лихви по Банков Депозит на Физическо Лице.

       • При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник