._83.Кога се Счита, че е Получен Доходът от Продажба на Едноличен Търговец.

       • Реализираният доход от продажбата на предприятието на едноличен търговец, със заличаване на едноличния търговец, се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник