._82.Доходът на Физическо Лице се Счита за Получен и ако е НЕ е Платен Директно от Платеца.

       • Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник