._81.Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход от Разпореждане с Финансови Активи.

       В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на:

            - акции и дялове; (виж пример **)

            - компенсаторни инструменти;

            - инвестиционни бонове

            - чуждестранна валута;

            - други финансови активи,

 доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник