._80.Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход.

       • Ако не е предвидено друго, доходът на физическо лице се смята за придобит на датата на:

            - плащането – при плащане в брой;

     - заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане; (виж пример **)

     - получаването на престацията – за непаричен доход.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник