._79.Не са Освободени от Облагане Необлагаемите Доходи за Физически Лица, Когато са Реализирани от Еднолични Търговци или Лица, Извършващи Стопанска Дейност в Лично Качество.

       • Не се освобождават от облагане изброените по-горе необлагаеми доходи, когато са реализирани от лица, извършващи стопанска дейност в лично качество, включително като едноличен търговец и земеделски стопани, които са избрали да се облагат като ЕТ.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник