._78.Не се Облагат Получените Дялове Срещу Апортни Вноски, Освен в Случаи на Отклоняване от Данъчно Облагане.

       • Не се определя данък към датата на придобиване на дялове или акции, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества (направен апорт) – доходът от тях се облага след тяхната продажба или последваща замяна с други дялове или акции.

       • Когато търговското дружество извърши продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на имуществото (предмет на апортната вноска) и вследствие на това намали капитала си и направи плащане (в пари или в натура) в полза на лицето, направило непаричната вноска, за данъчни цели ще се смята, че физическото лице (съдружник или акционер в това дружество) е извършило продажба на имуществото на датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър. В тези случаи доходът се смята за придобит от физическото лице на датата на вписването на намаляването на капитала в търговския регистър и се облага по реда за облагане доходите от прехвърляне на права или имущество, освен ако този доход не би бил освободен – например продажба на един недвижим имот, между придобиването и продажбата на който са изминали повече от три години, и т.н.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник