._75.Не са Облагаеми Сумите, Получени по Програма Еразъм.

       • Не са облагаеми средствата, получени по програма „Еразъм +” на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник