._74.Не са Облагаеми Доходите от Потребителски Дивиденти.

       • Не са облагаеми доходите от потребителски дивиденти в кооперации.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник