._71.Не са Облагаеми Получените Ренти и Доходи от Земеделска Земя.

       • Не са облагаеми доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник