._70.Не са Облагаеми Сумите за Дневни, Пътни и Квартирни при Командировки.

       • Не са облагаеми получените суми за командировъчни, в т.ч. дневни, пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните пари по командировъчни, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник