._67.Не са Облагаеми Печалбите от Хазартни Игри.

       • Не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по Закона за Хазарта или съгласно законодателството на друга държава от ЕС или ЕИП.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник