._65.Не са Облагаеми Стипендиите за Обучение.

       • Не са облагаеми стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник