._64.Не са Облагаеми Сумите за Издръжка и Помощи за Деца.

       • Не са облагаеми сумите, получени за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно Семейния Кодекс, както и получените помощи за деца съгласно Закона за Семейни Помощи за Деца.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник