._62.Не са Облагаеми Помощите по Социално Подпомагане и Безработица, Съгласно Закон.

       • Не са облагаеми помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на социален закон или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник