._61.Не са Облагаеми Обезщетенията по Застраховки при Застрахователно Събитие.

       • Не са облагаеми застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник