._60.Не са Облагаеми Обезщетенията за Имуществени и Неимуществени Вреди.

       • Не са облагаеми обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник