._56.Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица от Облигации.

       • Не са облагаеми лихвите и отстъпките от законно емитирани български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации на държави от ЕС и ЕИП.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник