._55.Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица, Които са Свързани с Тяхното Пенсионно Осигуряване.

       • Не са облагаеми доходите от:

     - допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; (виж пример **)

     - доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори;

     - доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник