._53.Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица от Обезщетения и Продажба на Компенсаторни Инструменти.

       • Не са облагаеми  доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица, от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник